H-P: 8:00-17:00 06 80 182 182
Online hallásteszt
Tesztelje hallását online hallásvizsgálatunkkal. A teszt csak pár percet vesz igénybe, és előzetes értékelést kaphat arról, hogy milyen a hallása.

Ügyfélajánló- és hűségprogram

Ügyfélajánló- és hűségprogram

Legyen Hűségprogramunk tagja és váltsa be pontjait ajándékokra!Hűségprogramunkat azon ügyfeleinknek alkottuk meg, akik időről időre megtisztelnek minket a bizalmukkal.
 

Elégedett az Önnek ajánlott hallókészülékkel és szolgáltatásainkkal?Elégedettsége, a mi elégedettségünk! Kérjük, ajánljon minket ismerőseinek és barátainak, hogy Ők is visszakaphassák a hallás örömét!GEERS ÜGYFÉLAJÁNLÓ PROGRAM ÉS GEERS HŰSÉGPROGRAM
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKI. Általános szabályok

I.1. A jelen ÁSZF hatálya, módosítása:
Jelen Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumban (továbbiakban: ÁSZF) foglalt feltételek, valamennyi a Sonova Audiological Care Hungary Kft. (Programszervező) Geers Ügyfélajánló programjában (továbbiakban: Ügyfélajánló program), és Geers Hűségprogramjában (továbbiakban: Hűségprogram) (együttesen a továbbiakban: Program) résztvevő személyekre (továbbiakban: Résztvevő) irányadóak.

Jelen ÁSZF 2018. február 01. napján lép hatályba és határozatlan időre szól. A jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések a 2018. február 01. napjától ajánlott ügyfelekre és igénybe vett szolgáltatásokra vagy vásárolt termékekre alkalmazandóak.

A Programszervező fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF rendelkezésit, vagy a Programhoz feltételeit, tartalmi elemeit tartalmazó, részletező egyéb dokumentumot (pl. Programfüzet, Ajánlószelvény) a jövőre nézve a program érvényességi ideje alatt bármikor egyoldalúan módosítsa, mely esetben a módosított ÁSZF szövegét legalább 8 (nyolc) nappal hatályba lépése előtt a www.geers.hu oldalon közzéteszi.

A Programszervező egyoldalúan jogosult a Program érvényességét visszavonni, és a jelen ÁSZF-et hatályon kívül helyezni. A Program visszavonásáról Programszervező köteles a Résztvevőket a megszűnés idejét megelőző legalább 30 nappal írásban tájékoztatni az erről szóló közleménynek a Programszervező honlapján való közzététellel. A Program megszűnése esetén a még a Program érvényességi idején belül megszerzett jogosultságok az arra irányadó határidőn belül beválthatóak, azonban a Program megszűnésének időpontjától kezdődően újabb jogosultságok már nem szerezhetőek. A Programszervező megszűnésről szóló közleménye tartalmazza a jogosultságok beváltásának határidejét és a Program megszűnésének egyéb feltételeit.

A Programszervező ugyancsak egyoldalúan jogosult – a honlapján közzétett előzetes közlemény alapján - a Program érvényességi idejét határozott időre módosítani.

A Programszervező egyoldalú visszavonási vagy módosítási jogát az Ügyfélajánló program és Hűségprogram tekintetében együttesen vagy külön-külön is gyakorolhatja.

I.2. Az ÁSZF elfogadása:
Az ÁSZF a Szervező www.geers.hu domain név alatt üzemeltett honlapján ismerhető meg. A Résztvevő a Programban való részvételével kijelenti, hogy az ÁSZF rendelkezéseit megismerte és megértette, és a részvétellel az ÁSZF-et elfogadja.

I.3. Részvételi feltételek:
A Programban való részvétel nem kötelező, a Programszervezőnél igénybe vett szolgáltatás, vagy termékvásárlás a Programban való részvételre kötelezettséget nem keletkeztet, az a Programban való részvételt nem vonja automatikusan maga után. A Programban való részvétel az arra jogosult külön szóbeli részvételi szándéknyilatkozata alapján valósul meg.

A Programban kizárólag a Programszervező által regisztrált saját ügyfelek vehetnek részt.

A Szervező dolgozói, vezető tisztségviselői, tulajdonosa, tulajdonosának dolgozói, vezető tisztségviselői, ezek közeli hozzátartozói, vagy a Szervezővel, vagy tulajdonosával megbízási, vállalkozási, bérleti, vagy egyéb, a Szervező gazdasági tevékenysége feltételeinek biztosításához kapcsolódó szerződéses jogviszonyban álló személy, ennek tulajdonosa, dolgozója, vezető tisztségviselője, vagy ezek közeli hozzátartozói a Programban érvényesen nem vehetnek részt.

A Résztvevők jogosultak az Ügyfélajánló programban és Hűségprogramban egyidejűleg is részt venni.

A Résztvevő a Programban való részvételét bármikor jogosult egyoldalú, a Programszervezőhöz intézett nyilatkozatával megszüntetni, illetve ezt követően részvételét újra aktiválni.

I.4. A Programban részt vevő Halláscentrumok:
A Programban valamennyi Halláscentrum részt vesz, azok listáját a Programszervező honlapján teszi közzé.


II. Ügyfélajánló program

II.1. Fogalom-meghatározások:
Programszervező: A Sonova Audiological Care Hungary Kft. (székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 64-66., cégjegyzékszáma: 01-09-936204) és valamennyi telephelye vagy fióktelepe alatt működő üzlete (továbbiakban: Halláscentrumok).

Ajánló: az a Szervezőnél bármely Halláscentrumnál saját ügyfélként regisztrált természetes személy, akinek az ajánlása útján egy másik természetes személy Ajánlott ügyféllé válik.

Ajánlott ügyfél: az a természetes személy, aki az – Ügyfélajánló és Ügyfélprogram című füzethez tartozó érvényesen kitöltött ajánlószelvénnyel igazolt – Ajánló ajánlása alapján, bármely Halláscentrumban a Programszervező által forgalmazott terméket, legalább 25.000,- Ft értékben vásárol.

Ajánlás: az Ügyfélajánló és Ügyfélprogram füzet részét képező, pontosan és olvashatóan kitöltött ajánlószelvény Ajánló általi kitöltése, annak az Ajánlott ügyfél általi bemutatása a Halláscentrumban, amennyiben az Ajánlott ügyfél a Programszervező által forgalmazott terméket legalább 25.000,- Ft értékben vásárol. Az ilyen vásárlás hiányában az ajánlás sikertelennek minősül, ilyen esetben az ajánlás ajándékra jogosultságot nem keletkeztet.

Ajánlószelvény: a Halláscentrumtól beszerezett Ügyfélajánló és Ügyfélprogram füzet részét képező, attól különválasztható „Ajánlószelvény”- ként jelölt szövegrész.

Ajándék: a Programszervező által kiadott, az ajándék átvételekor hatályos Ügyfélajánló és Ügyfélprogram füzetben meghatározott ajándékok közül az Ajánló által kiválasztott, az Ajánlószelvényen megjelölt ajándék, vagy azt helyettesítő ajándék.

Programfüzet: a Programszervező által kiadott, mindenkor hatályos „Ügyfélajánló és Ügyfélprogram füzet”-ként nevezett dokumentum, mely a Halláscentrumoknál igényelhető.

II.2. Az Ügyfélajánló program leírása:
Az Ügyfélajánló program keretében az Ajánló minden általa Ajánlott ügyfél után jogosulttá válik az ajánlószelvényben általa kiválasztott és megjelölt egy darab, egy típusú ajándék – bármely további térítéstől mentes - átvételére. Az Ügyfélajánló program érvényességi ideje alatt egyazon Ajánló által átvehető ajándékok száma nem korlátozott. Az Ajánlót egy általa Ajánlott ügyfél egy darab, egy típusú ajándékra jogosítja függetlenül attól, hogy az Ajánlott ügyfél hány meghatározott értékhatárt elérő terméket, vagy összesen milyen értékben vásárol a Programszervezőtől.

 II.3. Az Ajándékra való jogosultság megszerzésének együttes feltételei:
- Az Ajánló a Programfüzet Ajánlószelvényét hiánytalanul, pontosan és olvashatóan kitölti az ott megjelölt adataival; 
- az így kitöltött és ollóval a Programfüzettől leválasztott Ajánlószelvényt átadja az Ajánlott ügyfélnek;
- Az Ajánlott ügyfél bejelentkezik bármely Halláscentrumhoz ingyenes hallásvizsgálatra, mely során átadja az Ajánlószelvény eredeti példányát a Halláscentrum dolgozójának, aki rögzíti az Ajánló szelvényen szereplő adatait az Halláscentrum adatbázisában, és igény esetén az Ajánlószelvény pecséttel/aláírással érvényesített másolatát az Ajánlott ügyfélnek visszaadja;
- Az Ajánlott ügyfél a hallásvizsgálat és az azt követő próbahordás után a Programszervező által forgalmazott terméket, legalább 25.000,- Ft értékben vásárol.

A hiányosan, pontatlanul, vagy olvashatatlan módon kitöltött Ajánlószelvény érvénytelen.

Újabb Ajánlásokhoz további Ajánlószelvény bármely Halláscentrumban korlátlan számban igényelhető.

II.4. Az Ajándék átvétele:
Az Ajánló az Ajándék átvételére azt követően válik jogosulttá, hogy az Ajánlott ügyfél vásárlását a Programszervező az értékesítést követően kiszámlázta. Ajánló az ajándék átvételére az Ajánlott ügyfélnek értékesítő Halláscentrumban jogosult. 


III. Hűségprogram

III.1. Fogalom-meghatározások:
Programszervező: A Sonova Audiological Care Hungary Kft. (székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 64-66., cégjegyzékszáma: 01-09-936204) és valamennyi telephelye vagy fióktelepe alatt működő üzlete (továbbiakban: Halláscentrumok).

Vásárló: a Szervezőnél igénybe vett szolgáltatás, vagy vásárolt termék által valamely Halláscentrumnál saját ügyfélként regisztrált természetes személy.

Ajándék: a Programszervező által kiadott, az ajándék átvételekor hatályos Ügyfélajánló és Ügyfélprogram füzetben meghatározott ajándékok közül a Vásárló által kiválasztott, vagy azt helyettesítő ajándék.

Programfüzet: a Programszervező által kiadott, mindenkor hatályos „Ügyfélajánló és Ügyfélprogram füzet”-ként nevezett dokumentum, mely a Halláscentrumoknál igényelhető.

Hűségpontok: a Programszervező digitális adatbázisában a Vásárló vásárlásakor rögzített és nyilvántartott, az ajándék beváltására jogosító adatok.

III.2. A Hűségprogram leírása:
Valamennyi, a Programszervező által forgalmazott, a társadalombiztosító által nem támogatott termék számviteli bizonylattal teljesített megvásárlását követően, a bruttó 50.000,- Ft (azaz Ötvenezer forint) vásárlási értékhatárig, minden elköltött bruttó 100,- Ft (azaz Száz forint) után 1 db. hűségpont, a bruttó 50.000,- Ft (azaz Ötvenezer forint) értéket meghaladó vásárlás esetén 500 pont a Vásárló részére automatikusan jóváírásra kerül a Programszervező adatbázisában. A kerekítés szabályai szerint az 50,- Ft-ra végződő összeg esetén lefelé, az 50,- Ft-nál nagyobb összeg esetén felfelé történik a kerekítés.

III.3. A hűségpontokra való jogosultság együttes feltételei:
- a Vásárló által bármely Halláscentrumban a Programszervező által forgalmazott termék vásárlása legalább 100,- Ft-ot (azaz Száz forintot) elérő értékben;
- a vásárlás teljesítéséről a Programszervező számviteli bizonylatának kiállítása.

III.4. A pontok beváltása
A hűségpontok beváltására a – a szükséges hűségpontok mennyisége függvényében csoportosított - 4 szinten van lehetőség akként, hogy az egyes szinteken, azonos mennyiségű hűségpont ellenében 4 különböző, a Programfüzetben meghatározott ajándékok közül választható ki egy ajándék. Az első szinten választható ajándékokra való jogosultsághoz 75 hűségpont, a második szinten 125 hűségpont, a harmadik szinten 250 hűségpont, a negyedik szinten 500 hűségpont összegyűjtése szükséges. A Vásárló a javára jóváírt hűségpontok mennyisége függvényében elérhető szinten választható ajándékok közül jogosult választani egy ajándékot. Az ajándék Vásárló általi kiválasztásakor az ajándék ellenértékeként meghatározott mennyiségű hűségpont a Vásárlótól levonásra kerül, a kiválasztott ajándék átvételére a Vásárló jogosulttá válik. 

A Vásárló a javára jóváírt hűségpontjait bármikor szabadon ajándékra válthatja a megszerzett pontjainak megfelelő, vagy annál alacsonyabb szinten lévő ajándékokra, vagy azok kombinációira.

A Hűségpontok ajándékra váltása esetén, a kiválasztott ajándék beváltásához fel nem használt maradvány hűségpontok a Vásárló javára továbbra nyilvántartásra kerülnek.

A hűségpontok beváltásakor a Programszervező dolgozója kérheti a Vásárló személyazonosságának igazolására alkalmas iratok bemutatását.

IV. Egyéb közös rendelkezések

IV.1. Programszervező jogosult a Programfüzetben feltüntetett ajándékok listáját egyoldalúan módosítani oly módon, hogy valamely ajándékot azonos ár kategóriájú, azonos vagy jobb minőségű hasonló termékkel helyettesít például akkor, ha valamely ajándék tekintetében tartós hiány mutatkozik.

IV.2. Az ajándékok pont- és/vagy forintértéke a Program érvényességi ideje alatt változhat. A Programszervező fenntartja magának a jogot, hogy indokolt esetben, vagy új Programfüzet kibocsátása esetén az ajándékok pont- és/vagy forintértékét megváltoztassa.

IV.3. A Programszervező a Programban szereplő ajándékok kiválasztása és leírás során a lehető legnagyobb gondossággal járt el, de az esetleges nyomdahibákért, az ajándékok minőségéért, használhatóságáért vagy esetleges hibáiért felelősséggel nem tartozik. A Programfüzetben szereplő képek kizárólag tájékoztató jellegűek. Az ajándékokhoz kizárólag a Programfüzetben felsorolt kiegészítők, tartozékok, alkotórészek tartoznak (pl. elemek), azonban beszerelés, üzembe helyezés nem tartozik az ajándékhoz.

IV.4. Amennyiben a Résztvevő olyan Ajándékot választ ki, amely átvételekor nem áll Programszervező rendelkezésére, úgy Programszervező az Ajándékot jogosult – a Résztvevő által, az Ajándék átvételekor elérhető ajándékok közül kiválasztott – másik ajándékkal helyettesíteni, mely miatt Programszervezőt semmiféle felelősség nem terhel.

IV.5. A készleten lévő ajándékot a jogosult Résztvevő azonnal, egyéb esetben legkésőbb az átvételi igény bejelentését követő 1 hónapon belül veheti át. Utóbbi esetben az ajándék érkezéséről és átvételi lehetőségéről a Programszervező a Résztvevőt telefonon értesíti.

IV.6. Az ajándékok a Program érvényességi idején belül, illetve a Programszervezőnek a Program megszűnéséről a honlapján közzétett online közleményében megjelölt jogvesztő határidőn belül vehetőek át. A jogvesztő határidőt követően a Résztvevő ajándékra, kárigényre, vagy bármely egyéb igényre való jogosultsága megszűnik.

IV.7. Az Ajándékok, ill. Hűségpontok, vagy az arra való jogosultság készpénzre, értékpapírra, más értéktárgyra, vagy szolgáltatásra át nem válthatóak, át nem ruházhatóak, vissza nem válthatóak.

IV.8. A Programokkal és az ajándékokkal kapcsolatos felvilágosítást a Résztvevők a Halláscentrumok ügyfélszolgálatán kaphatnak telefonon, e-mail-ben, postai levélben, vagy személyesen szóban.

V. Adatkezelés

Résztvevő a Programban való részvétellel kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Programszervező az Ajánlószelvényen megadott adatait a Program érvényességi ideje alatt, a Program céljából, azzal összefüggésben kezelje (rögzítse és tárolja adatbázisában, összekapcsolja más adatokkal, felhasználja a Programmal kapcsolatos értesítések érdekében). A Programszervező a Résztvevők ezen adatait nem jogosult illetéktelen harmadik fél javára továbbítani, kiadni. Programszervező köteles megtenni valamennyi tőle elvárható és szükséges intézkedést az adatok kezelésének biztonsága, illetéktelenek hozzáférésétől való megóvása érdekében.

VI. Panaszok kezelése

A Résztvevők a Programmal kapcsolatos panaszaikat szóban és írásban, a Programszervező bármely honlapján közzétett elérhetősége útján, bármely Halláscentrum ügyfélszolgálatán előterjeszthetik. Szóbeli közlés esetén a Programszervező dolgozója a panaszáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek tartalma:
a) a fogyasztó neve, lakcíme,
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
Programszervező a panaszt – amennyiben az nyomban nem orvosolható – 30 napon belül köteles kivizsgálni és annak eredményéről a Résztvevőt írásban tájékoztatni.

A Résztvevők – amennyiben a panasz kezelésével nem értenek egyet - a fogyasztói jogvita esetén a lakóhelyük/tartózkodási helyük szerint illetékes békéltető testülethez fordulhatnak.
Weboldalunkon sütiket használunk. A sütik felhasználásáról, kérjük, olvassa el Sütiszabályzatunkat. Sütikkel kapcsolatos általános információkért látogasson el a: www.allaboutcookies.org weboldalra.