H-P: 8:00-17:00 06 80 182 182
Online hallásteszt
Tesztelje hallását online hallásvizsgálatunkkal. A teszt csak pár percet vesz igénybe, és előzetes értékelést kaphat arról, hogy milyen a hallása.

Hallásgondozási program

Hallásgondozási program

A Geers Hallásgondozási Programot azért indítottuk el, mert számunkra kiemelkedően fontos ügyfeleink elégedettsége. Az arany és ezüst kártya birtokosok jelentős kedvezményekkel juthatnak hallókészülék alkatrészekhez, tisztítószerekhez és egyéb hallást támogató eszközökhöz. Ezentúl a programban résztvevők számára ingyenesek a karbantartások és finomhangolások, amelyek nagymértékben meghosszabbíthatják a hallókészülék élettartamát, stabil hallás színvonalat biztosítva hosszú éveken át.GEERS HALLÁSGONDOZÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


I. Általános szabályok

A Sonova Audiological Care Hungary Kft., mint hallókészülékek forgalmazásával és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtásával foglalkozó programszervező (továbbiakban: Programszervező) Hallásgondozási Programot (a továbbiakban: Program) hirdet vásárlói számára, melynek feltételeit a jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) rögzíti.

I.1. A jelen ÁSZF hatálya, módosítása, visszavonása:
Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan természetes személyre, aki a Programot képviselő jelen ÁSZF-ben meghatározott valamely kártya kiváltásával részt vesz a Programban (továbbiakban: Résztvevő).

A jelen ÁSZF-et a Szervező www.geers.hu domain név alatt üzemeltett honlapján a hatályba lépés napjával közzéteszi. A Résztvevő a Programban való részvételével kijelenti, hogy az ÁSZF rendelkezéseit megismerte és megértette, és a részvétellel az ÁSZF-et elfogadja.

Jelen ÁSZF 2018. február 01. napján lép hatályba és határozatlan időre szól. A jelen ÁSZF-ben meghatározott kártyák a hatályba lépést követően igényelhetőek.

A Programszervező fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF rendelkezésit, vagy a Program feltételeit a jövőre nézve a program érvényességi ideje alatt bármikor egyoldalúan módosítsa, mely esetben a módosított ÁSZF szövegét legalább 8 (nyolc) nappal hatályba lépése előtt a www.geers.hu oldalon közzéteszi.

A Programszervező egyoldalúan jogosult a Program érvényességét visszavonni, és a jelen ÁSZF-et hatályon kívül helyezni. A Program visszavonásáról Programszervező köteles a Résztvevőket a megszűnés idejét megelőző legalább 30 (harminc) nappal írásban tájékoztatni az erről szóló közleménynek a Programszervező honlapján való közzététellel. A Programszervező megszűnésről szóló közleménye tartalmazza a kedvezmények beváltásának határidejét és a Program megszűnésének egyéb feltételeit. A Program megszűnéséről szóló közlemény közzétételének napjától újabb kártyák már nem igényelhetőek.

I.2. A Programban részt vevő Halláscentrumok:
A Programban Programszervező valamennyi üzlete, mint Halláscentrum részt vesz, azok listáját a Programszervező honlapján teszi közzé.

I.3. Részvételi feltételek:
A Programban kizárólag a Programszervező bármely üzleténél, az igénybe vett szolgáltatás, vagy vásárolt termék által saját ügyfélként regisztrált természetes személyek vehetnek részt.

A Szervező dolgozói, vezető tisztségviselői, tulajdonosa, tulajdonosának dolgozói, vezető tisztségviselői, ezek közeli hozzátartozói, vagy a Szervezővel, vagy tulajdonosával megbízási, vállalkozási, bérleti, vagy egyéb, a Szervező gazdasági tevékenysége feltételeinek biztosításához kapcsolódó szerződéses jogviszonyban álló személy, ennek tulajdonosa, dolgozója, vezető tisztségviselője, vagy ezek közeli hozzátartozói a Programban érvényesen nem vehetnek részt.

A Programban való részvétel a Résztvevő külön részvételi szándéknyilatkozata alapján valósul meg. Résztvevő a részvételi szándéknyilatkozatát a Programot képviselő valamely alább körülírt kártya igénylésével fejezi ki.

I.4. A Program leírása:
A Programszervező lehetővé teszi regisztrált ügyfelei számára, hogy a Program keretében, a Résztvevő igényére, a kártya ellenértékének megfizetése mellett előállított, névre szóló plasztik kártyák birtokában a kártya érvényességi ideje alatt a Résztvevők igénybe vegyék a jelen ÁSZF-ben – vagy annak módosításában – meghatározott kedvezményeket, szolgáltatásokat.

A kártyákhoz tartozó kedvezmények a Résztvevők hallókészülékeihez tartozó alkatrészek, tisztítószerek és egyéb hallást támogató eszközök kedvezményes megvásárlását, valamint a hallókészülékek élettartamát meghosszabbító karbantartásra, finomhangolásra irányuló szakszerű szolgáltatások ingyenes igénybevételét teszik lehetővé a kártyabirtokosok számára.

A Résztvevők két különböző fajta és ellenértékű kártya közül választhatnak, melyek az ellenértékkel arányos módon különböző értékű kedvezmények igénybevételére jogosítják a kártya birtokosát.

A kártyákhoz tartozó kedvezmények, szolgáltatások a meghatározott mennyiségben/alkalommal Programszervező bármely üzletében igénybe vehetőek a kártya bemutatásával. Programszervező jogosult megtagadni a kedvezmény, ingyenes szolgáltatás nyújtását, amennyiben a kártyával való bármilyen visszaélés jeleit tapasztalja. 

Programszervező fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben egyoldalúan módosítsa a kártyákhoz tartozó kedvezmények, szolgáltatások listáját akként, hogy a kieső kedvezményt vagy szolgáltatás hasonló típusú és értékű kedvezménnyel köteles pótolni.

I.5. korlátozások, tilalmak:
A kártyák által igénybe vehető kedvezmények más kedvezményekkel össze nem vonhatóak, készpénzre, értékpapírra, más értéktárgyra, vagy szolgáltatásra át nem válthatóak, másra át nem ruházhatóak, vissza nem válthatóak.

A kártya felhasználására kizárólag a kártyán feltüntetett névvel személyazonos birtokos jogosult, és a kártyához tartozó kedvezményeket, ingyenes szolgáltatásokat a kártyabirtokos kizárólag saját maga részére veheti igénybe. Ennek ellenőrzése érdekében a Programszervező dolgozója kérheti a kártyabirtokos személyazonosságának igazolására alkalmas iratok bemutatását.

Programszervező a kártya ellenértékéből visszatérítést nem nyújt.

Tilos a kártya másolása, hamisítása, átruházása, kereskedelmi forgalomba hozatala, vagy azzal más módon történő visszaélés.

II. Arany kártya

II.1. Az Arany kártya kiváltásának ellenértéke: bruttó 39.990,- Ft

II.2. Az Arany kártya érvényességi ideje: 6 év. Az érvényességi idő a kártya megvásárlásának napjával kezdődik.

II.3. Az Arany kártya birtokosát megillető kedvezmények:
-    Évente egyszer ingyenes hallókészülék karbantartás és tisztítás, mely tartalmazza a kisalkatrészek (cerumenszűrő, cső és szélvédő) cseréjét is;
-    10% kedvezmény a teljes áras, a társadalombiztosító által nem támogatott termékek árából;
-    Évente egyszer ingyenes fülilleszték (nyitott vagy zárt) csere, illetve a thermotec illesztékek esetén 50% kedvezmény;
-    25% kedvezmény a hallókészülék ápolószerek árából;
-    50% kedvezmény a mindenkori elemárból (maximum 20 levél elem/fő/év erejéig);
-    Évente kétszer ingyenes finomhangolás;
-    Évente egyszer ingyenes orvosi/audiológiai vizsgálat.


II. Ezüst kártya

III.1. Az Ezüst kártya kiváltásának ellenértéke: bruttó 14.990,- Ft.

III.2. Az Ezüst kártya érvényességi ideje: 3 év. Az érvényességi idő a kártya megvásárlásának napjával kezdődik.

III.3. Az Ezüst kártya birtokosát megillető kedvezmények:
-    Évente egyszer ingyenes hallókészülék karbantartás és tisztítás, mely tartalmazza a kisalkatrészek (cerumenszűrő, cső és szélvédő) cseréjét is;
-    5% kedvezmény a teljes áras, a társadalombiztosító által nem támogatott termékek árából;
-    Évente egyszer 50% kedvezmény a fülilleszték (nyitott vagy zárt) árából;
-    15% kedvezmény a hallókészülék ápolószerek árából;
-    25% kedvezmény a mindenkori elemárból (maximum 20 levél elem/fő/év erejéig);
-    Évente kétszer ingyenes finomhangolás;
-    Évente egyszer ingyenes orvosi/audiológiai vizsgálat.


III. Adatkezelés

Résztvevő a Programban való részvétellel kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Programszervező adatait a Program érvényességi ideje alatt, a Program céljából, azzal összefüggésben kezelje (rögzítse és tárolja adatbázisában, összekapcsolja más adatokkal, felhasználja a Programmal kapcsolatos értesítések érdekében). A Programszervező a Résztvevők ezen adatait nem jogosult illetéktelen harmadik fél javára továbbítani, kiadni. Programszervező köteles megtenni valamennyi tőle elvárható és szükséges intézkedést az adatok kezelésének biztonsága, illetéktelenek hozzáférésétől való megóvása érdekében.

IV. Panaszok kezelése

A Résztvevők a Programmal kapcsolatos panaszaikat szóban és írásban, a Programszervező bármely honlapján közzétett elérhetősége útján, bármely Halláscentrum ügyfélszolgálatán előterjeszthetik. Szóbeli közlés esetén a Programszervező dolgozója a panaszáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek tartalma:
a) a fogyasztó neve, lakcíme,
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
Programszervező a panaszt – amennyiben az nyomban nem orvosolható – 30 napon belül köteles kivizsgálni és annak eredményéről a Résztvevőt írásban tájékoztatni.

A Résztvevők – amennyiben a panasz kezelésével nem értenek egyet - a fogyasztói jogvita esetén a lakóhelyük/tartózkodási helyük szerint illetékes békéltető testülethez fordulhatnak.


A Programmal és a hozzá kapcsolódó kedvezményekkel, ingyenes szolgáltatásokkal kapcsolatos további felvilágosítást a Résztvevők a Halláscentrumok ügyfélszolgálatán kaphatnak telefonon, e-mail-ben, postai levélben, vagy személyesen szóban.
Weboldalunkon sütiket használunk. A sütik felhasználásáról, kérjük, olvassa el Sütiszabályzatunkat. Sütikkel kapcsolatos általános információkért látogasson el a: www.allaboutcookies.org weboldalra.