H-P: 8:00-17:00 06 80 182 182
Online hallásteszt
Tesztelje hallását online hallásvizsgálatunkkal. A teszt csak pár percet vesz igénybe, és előzetes értékelést kaphat arról, hogy milyen a hallása.
Karrier
Adatvédelmi tájékoztató jelöltek részére

Adatvédelmi tájékoztató jelöltek részére

Sonova Audiological Care Hungary Kft. 
 
Adatkezelési tájékoztató jelöltek részére
 
Jelen tájékoztató a Sonova Audiological Care Hungary Kft (továbbiakban adatkezelő) jelöltekre vonatkozó adatkezelési elveit írja le.
Jelen dokumentum célja, hogy tájékoztatást adjon az adatkezelő által a jelöltek adatkezelésével kapcsolatban követett és alkalmazott adatkezelési gyakorlatról.
Kérjük, hogy önéletrajza elküldése előtt szíveskedjen figyelmesen elolvasni a tájékoztatót.
Adatkezelő elkötelezett, hogy a személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) az európai parlament és a tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseivel összhangban kezeli.
Önéletrajzának elküldésével Ön elfogadja a Sonova Audiological Care Hungary Kft adatkezelési tájékoztatóját, nyilatkozik, hogy az ebben foglalt tájékoztatást megértette és tudomásul vette, és kijelenti, hogy adatait önkéntesen adja meg, és a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárul. Önéletrajz alatt a Felhasználó önéletrajzát és motivációs levelét, csatolt, feltöltött referencia és egyéb dokumentumait értjük azok teljes tartalmával együtt.
Adatkezelő nem vállal felelősséget a kifejezett kérése nélkül tudomására hozott (pl. önéletrajzban szereplő) különleges adatokért, ezért kérjük, hogy kifejezett kérés hiányában ne adjon meg ilyen adatokat. Lehetősége van referenciát megadni, (pl. korábbi munkaadója). Ebben az esetben az Ön feladata és felelőssége, hogy beszerezze referenciaként megjelölt személy hozzájárulását ahhoz, hogy a kapcsolatot felvehessük vele.
Jelentkezésével Ön hozzájárul, hogy az Ön által megadott elérhetőségek valamelyikén felkeressük.

1.1.Adatkezelő adatai, elérhetősége:

 1. Sonova Audiological Care Hungary Kft
 2. - Székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 64-66.
 3. - Telefonszáma: +36-1/433-0460
 4. - E-mail címe: info.hu@sonova.com
 5. - Adatvédelmi tisztviselő: Kuti Anita; p2m Informatika Kft.

1.2.Adatkezelés célja, időtartama

A Sonova Audiological Care Hungary Kft működésében felmerülő munkaerő-hiány betöltése vagy az állásajánlatra jelentkező pályázatának elutasítása esetén, illetve a pályázat pozitív elbírálása ellenére amennyiben a munkakört nem a Sonova Audiological Care Hungary Kft által kiválasztott pályázó tölti be, vagy meghirdetett állásajánlat hiányában Sonova Audiological Care Hungary Kft részére történő megküldésekor.
Adatkezelés időtartama a munkakör betöltéséig, vagy
•          A pályázati elutasítása esetén, illetve a pályázat pozitív elbírálása ellenére amennyiben a munkakört nem az adatkezelő által kiválasztott pályázó tölti be, az ismételt kapcsolatfelvétel céljából további 3 hónapig; vagy
•          Az Érintett önéletrajzának meghirdetett állásajánlat hiányában az adatkezelő részére történő megküldése esetén a munkaerő-hiány megszüntetése érdekében, az ismételt kapcsolatfelvétel céljából 2 évig.
A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a jelölt tartozik felelősséggel.

1.3.Adatkezelés jogalapja

Az Érintett személyes adatainak kezelését önkéntes hozzájárulás; alapján történik, a hozzájárulás bármikor visszavonható.

1.4.Kezelt adatok köre

Önéletrajz, azok adatai általában:
 • Név,
 • képmás,
 • születési idő,
 • telefonszám,
 • e-mail cím,
 • előző munkahelyek,
 • tanulmányi adatok,
 • képességek,
 • képesítések,
 • hobbik,
 • személyes értékelés.

1.5.Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Az adatok megadása a jelöltek számára biztosítja a Sonova Audiological Care Hungary Kft toborzási folyamataiban való részvételt. Amennyiben nem adja meg az adatokat, akkor ez nem lehetséges.

1.6.Adattovábbítás

Jelöltjeink önéletrajzát nem továbbíthatjuk.

1.7.Automatizált döntéshozatal

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő részéről profilalkotás, automatikus döntéshozatal nincs.

1.8.Adatfeldolgozó

 

1.9.Adatbiztonság

Az Adatkezelő megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és megfelelő eljárási szabályokat alakít ki annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.
Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Az Adatkezelő
 • az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.
 • a személyes adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek megadásával korlátozza.,
 • az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el,
 • az elektronikus adatkezelés során biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van,
 • a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Az Adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Az esetleges adatvédelmi incidenst az Adatkezelő késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

1.10.Az érintettek jogai és érvényesítésük feltételei

Az érintett bármikor kérheti adatai helyesbítését, korlátozását, törlését, továbbá az kérhet az adatkezelésről teljeskörű konkrét tájékoztatást. Az érintett kérheti azt is, hogy vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően személyes adatait tagolt, széles körben használt géppel olvasható formátumban átadjuk, illetve adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsuk. Ezeket a kéréseket az adatkezelő 1 hónapon belül teljesíti. Az érintetti jogok részletes tartalmát és érvényesítésük részletes feltételeit az adatkezelési szabályzat tartalmazza.

1.11.Hatósághoz fordulás joga:

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett bejelentéssel Ön vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelme következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Honlap: http://www.naih.hu
Örömmel vesszük, ha panaszával elsőnek hozzánk fordul, hogy azt mielőbb kivizsgáljuk és orvosoljuk.
Ön jogainak megsértése, valamint a tiltakozása elutasítása esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön választása szerint a Sonova Audiological Care Hungary Kft székhelye szerint illetékes, vagy lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bírósági eljárásról további információkat a www.birosag.hu honlapon tudhat meg.