H-P: 8:00-17:00 06 80 182 182
Online hallásteszt
Tesztelje hallását online hallásvizsgálatunkkal. A teszt csak pár percet vesz igénybe, és előzetes értékelést kaphat arról, hogy milyen a hallása.

Téli nyereményjáték szabályzat

A. Sonova Audiological Care Kft. 2019. év november-decemberi promóciós nyereményjátékának hivatalos Játékszabályzata.

1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1.Téli elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezője a Sonova Audiological Care Kft.., Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 64-66.(a továbbiakban: “Szervező”)
 

2. A NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

2.1. A Nyereményjátékban Játékosként részt vehet (továbbiakban: „Játékos”)

- minden, Magyarországon állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy. - aki a Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező bármely üzletében nyitvatartási időben személyesen megjelenik, személyazonosságát hatósági igazolvánnyal igazolja, regisztrál a játékra, a jelentkezéshez szükséges adatlapot, kérdőívet kitölti és aláírásával hitelesíti, valamint elvégezteti önmagán a Szervező által a jelentkező részére ingyenesen biztosított hallásszűrést, a jelen Szabályzat szerinti személyes adatait rendelkezésre bocsátja és azok kezeléséhez a jelen Szabályzat szerinti hozzájárulását adja és legalább a Játék végéig fenntartja. A Szervező üzleteinek listájáról, elérhetőségeiről és nyitva tartásáról az érdeklődők a Szervező www.geers.hu honlapján tájékozódhatnak. A játékban való részvétel ingyenes, tét-, díjfizetéshez nem kötött. A részvételre jogosító regisztrációs adatlap Játékosonként egy példányban kerül kitöltésre, melyet a kitöltést követően a Szervező vesz át és őriz meg, a Játékos részére ajándéksorsjegy, szelvény vagy tanúsítvány átadásra nem kerül.
2.1.1. Egy Játékos kizárólag egy alkalommal és egy szaküzletben regisztrálhat a nyereményjátékra a nyereményjáték teljes időtartama alatt. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben ugyanazon személy többszörös regisztrációját tapasztalja, úgy az időben legelső regisztrációs adatlapot követő további regisztrációt érvénytelennek minősítse és a Játékon kívül helyezze. A november hónapban regisztrált Játékos, decemberben nem jogosult ismételten jelentkezni.

2.2. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN NEM VEHETNEK RÉSZT

- a Szervező, illetve a Nyereményjáték szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, munkatársai, a Nyereményjátékban részt vevő termékeket forgalmazó üzletek tulajdonosai, üzemeltetői, alkalmazottai, a Nyereményjáték szervezésében közreműködő ügynökségek alkalmazottai, és mindezek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontja).

3. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA

A Nyereményjáték 2019. november 4. 10:00 órától 2019. december 16. 16:00 óráig tart.
A sorsolás napja: 2019. 12.20.
 

4. A NYEREMÉNYJÁTÉK MENETE

4.1 A Játékos, a Szervező országos hálózatának bármely telephelyén, fióktelepén személyesen tett látogatásakor az erre a célra gyártott nyomtatványon való regisztrációjával (vezeték-, keresztnevének, e-mail címének, telefonszámának, lakcímének megadásával) jelentkezik a sorsolásra. A felsorolt és kötelezően megadott személyi adatokon túl Szervező maximum 5 db, egészségügyi állapotra vonatkozó kérdést is feltehet, melyek megválaszolására azonban Játékos nem kötelezhető. Utóbbiak kitöltése hiányában a Játékra való regisztrálást érvényesként kell kezelni. Játékos fenti adatait, az azokat tanúsító igazolványai bemutatásával igazolja Szervező felé az adatok helyessége, és a részvételi feltételek ellenőrzése céljából. A személyes okmányok bemutatásának hiányában a játékra való regisztráció nem tekinthető érvényesnek. A regisztrációval egyidejűleg a Szervező biztosítja az ingyenes hallás szűrés szolgáltatását, és a Játékos regisztrációs adatlapját az Üzletben erre a célra elhelyezett gyűjtőládába helyezi, és megőrzi annak a jelentkezési idő leteltét követő sorsolásra történő begyűjtéséig.

4.2 A sorsolás egyszeri alkalommal - a fiók üzletekből való regisztrációs lapoknak a jelentkezésre nyitva álló időt követő begyűjtését követően - manuális módon, a jelentkezési lapok urnából való kihúzásával történik, a jelen Szabályzatban rögzített időpontban. A sorsolás helyszíne: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. A sorsolás alkalmával az 5. pontban meghatározott tárgynyereményenként külön-külön 1, azaz egy fő, összesen 3, azaz három fő Nyertes (a továbbiakban: „Nyertes”) kerül kihúzásra - mindhárom fő a játék teljes időtartama alatt regisztrált Játékosok közül. A kisorsolt Nyertesek jogosultak a jelen Szabályzat 5. pontjában meghatározott, az általuk megnyert Nyeremény átvételére. A sorsolás nem nyilvános, a sorsolás a Szervező 2 munkatársából és a Szervező megbízott jogi képviselőjéből szervezett sorsolási bizottság előtt zártan történik. A sorsolás folyamatáról és eredményéről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával hitelesített jegyzőkönyv készül. A sorsolás időpontjában az előbbiekkel azonos módon 3, azaz három fő tartalék Nyertes kihúzása is megtörténik, arra az esetre, ha adott Nyertessel az adatlapján közölt elérhetőségeken 2019. december 20-23. között a Szervező nem tudja sikeresen felvenni a kapcsolatot, vagy a Nyeremény kézbesítése részére a jelen Szabályzat szerinti határidőben a Szervezőnek fel nem róható okból meghiúsul. Ilyen esetben a Tartalék Nyertes az eredeti Nyertes helyébe lép. A regisztrációs lapok kitöltésére, és a játékra való jelentkezésre legkésőbb 2019. december 16. 16:00 óráig van lehetőség, ezt követően kezdi meg Szervező a regisztrációs lapok begyűjtését. A játék kezdete előtt, vagy a jelentkezési határidő után kitöltött regisztráció érvénytelen.
 

5. NYEREMÉNYEK

Az egyenként kisorsolásra kerülő nyeremények (a továbbiakban: „Nyeremény”):

1 db Samsung Galaxy A50 okostelefon
1 db C08 okosóra bőrszíjjal vérnyomásmérő funkcióval
1 db LG Smart LED TV 4K

A kisorsolt Nyeremények a Szervező által kibocsátott tárgynyeremény formájában kerülnek átadásra az adott Nyeremény Nyertese részére. A Nyertes a fent felsorolt tárgynyeremények közül az általa megnyert egy darab Nyereményre jogosult.

*

6. A NYERTES, A NYEREMÉNY ÁTVÉTELE

6.1. A nyereményeket a Szervező, az első kézbesítési kísérlet esetén saját költéségén igénybe vett futárszolgálattal kézbesíti a kisorsolt, nyertes Játékosoknak a sorsolást követően, egyeztetett időpontban, a Nyertes által megadott címre. Amennyiben a Nyertes számára megfelelőbb, a Szervező központi ügyintézési helyeként bejegyzett irodájában (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 64-66.), vidéki Nyertes esetében pedig a Nyertes lakóhelyéhez legközelebb eső - Szervező által működtetett - telephelyen, fióktelepen lévő üzletében is lehetőség nyílik a nyeremény személyes átvételére. A Szervező a kiszállítás futárköltségét csak az első kézbesítési kísérelt alkalmával viseli, amennyiben az előzetesen egyeztetett időpontban történő kiszállítás esetén a Nyertes a Nyeremény átvételét nem biztosítja, úgy az újabb kézbesítési kísérlet minden költsége a Nyertest terheli.

6.2. Szervező a Nyertessel a sorsolást követően 2 munkanapon belül a Nyertes (Játékos) által korábban megadott telefonos elérhetőségén kísérli meg felvenni a kapcsolatot a nyereményről való értesítés és annak kézbesítéséről való egyeztetés érdekében. Nyertesnek a sikeres értesítést követően legfeljebb 5 naptári nap áll rendelkezésre, hogy a Szervező felé nyilatkozatot tegyen a Nyeremény elfogadása vagy elutasítása, valamint a kézbesítési módozat, időpont és hely tárgyában. A nyeremény átvételére – akár kiszállítás, akár személyes átvétel esetén - a Nyertesnek a nyilatkozatot követően további 30 naptári nap áll rendelkezésére. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a Nyertes, a megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása miatt nem értesül a nyereményről.

6.3. A Nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyereményüket a jelen játékszabálynak megfelelően érvényesíteni tudják. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a Nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető, és azért a Szervező felelősséget nem vállal.

6.4. Ha a Nyertes korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Cselekvőképtelen Nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a Nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

6.5. Ha a nyeremény átvételére jogosult Nyertes nyereményét az erre nyitva álló határidőn belül nem veszi át, úgy a határidő jogvesztő jellegű, ezért a Nyertes ezt követően nyereményére, vagy bármilyen kárigényre jogszerűen nem tarthat igényt.

6.6. A nyeremények pénzre sem részben, sem egészben nem válthatók, más tárgynyereményre, szolgáltatásra, értékpapírra, kuponra, egyéb helyettesítő eszközre nem cserélhetőek.
A nyereményekhez tartozó adóterhek megfizetését a Szervező vállalja, ugyanakkor a nyeremény átadásával kapcsolatosan felmerülő, a futárszolgálattal történő első kézbesítés költéségén felüli egyéb költségeket – mint például a nyeremény átadási helyszínére történő utazás költségeit – a Nyertes viseli.


7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

7.1. A Játékosok a Nyereményjátékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak, hogy

a.) a Szervező a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit (vezetéknév, keresztnév, lakcím, e-mail cím, telefonszám) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen Nyereményjáték lebonyolítása, dokumentálása, valamint külön engedéllyel marketingtevékenység céljára a jövőben is díjmentesen és minden további hozzájárulás nélkül felhasználja. A Játékos továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Nyereményjátékkal kapcsolatosan a Játék szervezőjétől a Játékkal kapcsolatos tartalmú e-mail üzeneteket kapjon. A Játékosok tudomásul veszik, hogy adataiknak a fenti módon történő nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulásuk önkéntes, és bármikor kérhetik adataik törlését. Ezenkívül a Játékosokat megilleti a személyes adataik kezelése elleni tiltakozás joga is. A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja, amely döntést közölhet a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi címre történő megküldésével, a pontos személyes adatai feltüntetése mellett; Sonova Audiological Care Kft., 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 64-66.

b.) nevük, képmásuk illetve hangfelvételük nyilvánosságra hozatalához (tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós, illetve reklámcélokat szolgáló audio, foto és video anyagokban), továbbá hogy felkérés esetén rendelkezésre állnak médiainterjú céljából (a Nyereményjátékot követő 6 hónapon belül, Magyarországon), valamint hogy a róluk készített hang- illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező díjmentesen és korlátozás nélkül felhasználhatja reklám és egyéb marketing célokra a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban. Játékosok a fényképek és videók felhasználásához idő,- tér,- és módbeli korlátozás nélkül járulnak hozzá. Ha a nyertes Játékos nem vagy nem teljesen cselekvőképes, úgy a nyeremény-átvételével kapcsolatban nyilatkozattételre jogosult személy megállapítása a Ptk. 2:20. §, 2:22-23. §-ai szerint történik.

7.2. A Játékosok a Nyereményjátékra való jelentkezésük megküldésével automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy adataik a Sonova Audiological Care Kft 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 64-66., mint „Adatkezelő” adatbázisába kerüljenek, illetve azokat esetleges tiltó nyilatkozatuk kézhezvételéig minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a Szervező és Partnerei marketingtevékenysége céljából a jövőben felhasználhassa. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, nevének és pontos címének megadásával írásbeli nyilatkozatban kérheti adatai törlését a nyilvántartásból az Adatkezelőtől. Az adatbázis a jelen pont szerinti körön túl további személyeknek semmilyen körülmények között nem kerül átadásra, kivéve a hatóság részére történő kötelező átadás esetét, illetve a jelen szabályzatban meghatározott esetet.

7.3. A következő személyes adatok - illetve azok játékos által saját kezűleg aláírt hitelesítése - hiányában a jelentkezési lap érvénytelennek minősül: vezetéknév, keresztnév, lakcím, telefonszám.

7.4. A hivatalos Nyereményjáték-szabályzat hozzáférhető a Szervező honlapján https://www.geers.hu/szabalyzatok/teli-nyeremenyjatek illetve az általa működtetett szaküzletekben kinyomtatva.

7.5. A Szervező nem oszt szét a jelen szabályzatban meghatározottakon túlmenően egyéb nyereményt.

7.6. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Nyereményjátékot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon hogy a Nyereményjáték feltételei a Játékosok számára kedvezőbbek legyenek.

7.7. Szervező jelen Szabályzat szerinti adatkezelésére a 2011. évi CXII. tv. rendelkezései, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. sz. Rendeletének rendelkezései irányadóak.

7.8. A Játékos a jelen Szabályzatot a játékban való részvételi szándéknyilatkozatát kifejező regisztrációs lap kitöltésével és aláírásával fogadja el és ismeri el magára nézve kötelezőnek.

Kelt: Budapest, 2019. október 31.
Sonova Audiological Care Kft.
Szervező

További témák

Hallásveszteség – nagyothallás
Korszerű hallókészülékek